Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują od początku wprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, miało ogromne wątpliwości co do jego "obywatelskości" w kwestii przyjętych rozwiązań i obowiązujących zasad (pisaliśmy o tym wcześniej m.in. w Jak powstawał budżet "obywatelski" w Szczecinie... i Co się teraz dzieje z wnioskami mieszkańców do budżetu obywatelskiego).

Pomimo ogłoszonego sukcesu pierwszej edycji SBO, wciąż mamy wątpliwości czy Budżet Obywatelski został on dobrze przeprowadzony – czy Ci którzy ustalili zasady rzeczywiście przestrzegali je. .Jesteśmy w trakcie analizowania całej procedury przedstawiania i wyboru tegorocznych propozycji, ale w tym artykule chcemy przedstawić nasze zastrzeżenia co do ilości projektów, które zostały przedstawione na liście do głosowania, a tym samym pokazać, że część projektów została niesłusznie odrzucona.  

Z około 300 propozycji mieliśmy  jako mieszkańcy do wyboru jedynie 197. Dlaczego tak się stało i czemu ponad 100 wniosków zostało odrzuconych – jak twierdzi Urząd Miasta - formalnie? Naszą analizę opieramy na ustalonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta zasadach działania Zespołu Oceniającego oraz notatkach służbowych dotyczących Zespołu Oceniającego, które otrzymaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej, zamiast rozwiać nasze wątpliwości, jeszcze je spotęgowały. 

Na samym początku Zespół Oceniający został powołany do wyboru 15 najlepszych projektów, które zostaną przedstawione mieszkańcom do głosowania. Na szczęście zostało to zmienione - Prezydent  1 października postanowił, że mieszkańcy będą wybierać spośród blisko 300 propozycji zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, co zostało podane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Szczecin.

Bardzo ucieszyła nas ta wiadomość, że mieszkańcy mogli wybierać wśród wszystkich projektów, które nie zostały odrzucone z powodów formalnych - według nowego zarządzenia określającego Zasady Budżetu Obywatelskiego. Rola Zespołu też się zmieniła - Zespół Oceniający miał przygotować listę zadań, ale nie oceniać merytorycznie i głosować.

Zasady budżetu określają zarządzenia Prezydenta:

Zarządzenie nr 431/13 zmieniło przede wszystkim zapisy zarządzenia nr 363/13 w § 5.pkt 4 o dodanie pkt. 5:

4. Drugi etap oceny Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszych Zasad, polega na zaopiniowaniu zgłoszonego zadania przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta (dopisano) wg. według kryteriów:

1) strategiczny charakter zadania i komplementarność z innymi przedsięwzięciami,

2) efektywność wydatków zadania, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat),

3) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania opisanego w zgłoszeniowym formularzu,

4) wykonalność zadania pod względem technicznym,

5) atrakcyjność projektu (unikatowość, wartość promocyjna, atrakcyjność przestrzenna lub
społeczna),
6) możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które zadanie będzie generowało w przyszłości.

Nowe zarządzenie wprowadziło nowy zapis: : „(…) pkt 5 Trzeci etap oceny formularza Zgłoszeniowego polega na przygotowaniu przez Zespół Oceniający „Listy Zadań”, które zostaną poddane pod głosowanie”. Przyjęte rozwiązanie wskazuje, iż Zespół ma przygotować wyłącznie Listę Zadań, a nie rekomendować które mają się znaleźć na liście. [pierwotnie przewidywano, iżw trzecim  etapie formularz zgłoszeniowy polega na ocenie merytorycznej Zespołu Oceniającego]. Nowym Zarządzeniem usunięto też zapis, że Zespół Oceniający dokonuje wyboru zadań, które znajdą się na rekomendowanej „Liście Zadań” podlegającej głosowaniu.

Jednakże nie zmieniono zarządzenia powołującego Zespół Oceniający (zarządzenie 406/13), w które zawierało następującą regulację:

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) ocena merytoryczna zadań zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w ramach konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014, według następujących kryteriów: 

a) strategiczny charakter zadania i komplementarność z innymi przedsięwzięciami, 

b) efektywność wydatków zadania, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat), 

c) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania opisanego w zgłoszeniowym formularzu, 

d) wykonalność zadania pod względem technicznym, 

e) atrakcyjność projektu (unikatowość, wartość promocyjna, atrakcyjność przestrzenna lub społeczna), 

f) możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które zadanie będzie generowało w przyszłości. 

2) przygotowanie rekomendowanej „Listy Zadań”. 

Zatem wprowadzając wszystkie zmiany w ostatniej chwili zapanował chaos i w rzeczywistości Zespół Oceniający był kolejnych ogniwem, który wbrew deklaracjom Prezydenta Miasta oceniał merytorycznie zgłoszone projekty. Przy poczynionych założeniach Zespół Oceniający powinien wyłącznie ułożyć listę przedsięwzięć dopuszczonych przez Urząd Miasta w procesie weryfikacji. Jednakże oceniał projekty i odrzucał nawet, te które powinny być poddane głosowaniu przez mieszkańców.

Wspomnieć należy, iż Zespół Oceniający jest teraz partnerem do tworzenia nowych zasad. Naszym zdaniem o co postulujemy od 2 miesięcy do Prezydenta powinny się odbyć otwarte spotkania dotyczące przyszłorocznych zasad, które pozwoliłyby wszystkim chętnym zgłosić swoje uwagi i propozycje. Inaczej znowu będzie jak zawsze czyli – operacja chaos i może jakoś się uda.Ważne dokumenty:

Zasady Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego są określone:

  1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina nr ZARZĄDZENIE NR 363/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 [ http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50798.asp?soid=4119180F2A2F4EB0970D6A4F681688EC ]
  2. Zarządzeniem Nr 406/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego ds. oceny merytorycznej zadań zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy Miasto Szczecin [http://www.konsultuj.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Zarzadzenie_Zespol_Ocen__406_13.doc ]

Zarządzeniem Nr 431/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 [http://www.konsultuj.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Zarzadzenie_Nr_431_13_z_dnia_14_pazdziernika%5B1%5D.pdf

Back to Top