Proces gospodarowania mieniem publicznym (zarówno komunalnym, jak w tej sprawie, jak i mieniem Skarbu Państwa) powinno być jawne w jak najszerszym stopniu. Świadczą o tym nie tylko przepisy ustawy o finansach publicznych, ale również konstytucyjne zasady jawności życia publicznego określone m. in. w art 61 ust. 1 Konstytucji.

W skład jawności tego procesu wchodzi również wiedza o autorach danych koncepcji i bez znaczenia jest okoliczność, czy są to osoby reprezentujące instytucje publiczne, czy obywatele i obywatelki, którzy przecież w oficjalny (określony przyjętą przez miasto procedurą) wpływają na podział środków publicznych. Tam gdzie obywatele angażują się w sprawy publiczne, a są nimi bez wątpienia sprawy z zakresu ustalenia wydatków z budżetu, ochrona ich prawa do prywatności doznaje ograniczenia. Trzeba podkreślić, że jawność imion i nazwisk autorów projektów składanych w ramach instytucji budżetu obywatelskiego służy przejrzystości tego procesu, nadając mu charakter obiektywny, wiarygodny i pozbawiony możliwości nacisku przez nieformalne grupy interesów, kosztem rzeczywistych potrzeb mieszkańców Szczecina.

Krzysztof Izdebski - Ekspert prawny stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska

Back to Top