Miasto ogłosiło „podsumowanie” konsultacji społecznych budżetu miasta Szczecina na rok 2013. Jako inicjatorom konsultacji budżetu ciężko nam nazwać podsumowaniem sporządzenie protokołu ze spotkań i opublikowaniem uwag i wniosków mieszkańców przesłanych na email. Nagrania audio ze spotkań konsultacyjnych są dostępne na stronie internetowej od samego początku i każdy mógł się z nimi zapoznać. Przepisanie treści plików audio na papier nie można uznać za pełne podsumowanie konsultacji.


Brak uzasadnienia
We wniosku o przeprowadzenie konsultacji budżetu miasta prosiliśmy o poinformowanie o wynikach poprzez umieszczenie wszystkich wniosków mieszkańców i odpowiedzi Prezydenta. Z tym, że komentarze Prezydenta tworzone "na gorąco" podczas spotkań nie mogą być traktowane jako ostateczne uzasadnienie do wniosków mieszkańców - powinni nad nimi pochylić się przedstawiciele odpowiednich wydziałów (np. wnioski dot. zdrowia. analizuje Wydział Zdrowia, wnioski dotyczące parkingów - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Chodzi też o to, by w sposób jasny i czytelny mieszkańcy dowiedzieli się czy ich uwaga została uwzględniona czy nie (np w formie tabeli: każdy wniosek mieszkańca/pogrupowane wnioski wg. charakteru - uzasadnienie oficjalne Prezydenta).  Szczecinianie natomiast otrzymali informację, że: „Wszystkie wnioski były lub będą wzięte pod uwagę podczas narad dotyczących przygotowania projektu budżetu miasta na 2013 rok. Rezultat prac znany będzie 15 listopada.” Rezultat miejmy nadzieję, że będzie, ale czy mieszkańcy dostaną UZASADNIENIE odrzucenia lub przyjęcia wniosku? Należy się szacunek obywatelom Szczecina za ich zaangażowanie.

Nasuwa się w tym momencie kilka pytań:
1. W jaki sposób biuro odpowiedzialne za przeprowadzanie konsultacji społecznych przekazywało wnioski do odpowiednich wydziałów urzędu miasta (dysponentów środków)? Czy wysłało im całe protokoły ze spotkań? Jeśli tak to mamy poważne wątpliwości, czy mieli czas wyselekcjonować wnioski skierowane do właściwego wydziału.
2. Jeśli dysponenci środków na podstawie zamieszczonych protokołów mają decydować o przyznaniu środków – to dlaczego od samego początku widać w nich rażące braki lub złe przepisanie wniosku, które zupełnie wypacza jego sens?
3. W jaki sposób Szczecinianie poznają rezultat składanych przez nich wniosków 15 listopada? Zostanie po prostu opublikowany projekt budżetu, czy zostanie opracowana tabela z wnioskami mieszkańców i uzasadnieniem?

 

Back to Top